Jak na elektronickou evidenci tržeb

Co se eviduje

Evidují se tržby jak koncovým spotřebitelům (B2C), tak i tržby pro jiné podnikatele (B2B).

Evidenci tržeb budou podléhat příjmy z podnikatelské činnosti, které byly uhrazeny:

  • v hotovosti
  • platební kartou
  • šekem, směnkou
  • stravenkou
  • jinou obdobnou formou (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů)
  • nebo započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (Podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).

Částka evidovaného příjmu není nijak omezena, evidují se tudíž všechny platby a také hotovostní úhrady faktur.

Převody z účtu na účet nebo inkaso elektronické evidenci tržeb podléhat nebudou. Obě varianty jsou snadno dohledatelné a průhledné.

Evidovanou tržbou nejsou tržby některých poplatníků, například státu, příspěvkové organizace, územního samosprávního celku, držitele poštovní licence, banky, obchodníka s cennými papíry, penzijního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny, investiční společnosti a některé další.

Základní informace o elektronické evidenci tržeb